philippians in tamil

பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது. Multilingual Online Bible . 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! நம்முடைய தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். Collections. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. 1 & 2 Peter. Menu. Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg. Read Philippians 1 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Philippians Chapter 2 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com neengal Kiristhuvin Naalukkentu Thuppuravaanavarkalum Idaralattavarkalumaayirukkavum Vaennduthal Seykiraen. 1, 2, & 3 John. Kaundinya from South India established the Hindu empire in the First century AD in Funan. Ce plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe. Chinese writers have written about the rulers and their relationship with China. download tamil bible. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Close Menu. Collect Tamil Bible Verses. 1 & 2 Thessalonians. 2 Days. Please click a verse to start collecting. Philippians 4:8 in Other Translations King James Version (KJV) Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are … Continue reading "Philippians 4:8 in Tamil" Home » Tamil Bible » Philippians » Philippians 1 » Philippians 1:11 in Tamil. Tamil Bible. 13 அரமனை யெங்குமுள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி. நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். Collect Tamil Bible Verses. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 14 சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள். பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம். Please click a verse to start collecting. Related Plans. 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன். Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. பிலிப்பியர் 1:11நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. 8 இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Philippians 4:2 in Other TranslationsKing James Version (KJV)I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.American Standard Version (ASV)I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind … Continue reading "Philippians 4:2 in Tamil" Please click a verse to start collecting. Close Menu. Philippiens 2 Louis Segond (LSG). About The Publisher. தேவன் எப்படி பேசுகிறார் . கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Close Menu. 12 சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். Bookmarks. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 4 அதிகாரம் . Bookmarks. American Standard Version (ASV) being filled with the … Continue reading "Philippians 1:11 in Tamil" 17 சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும். Philippians. Over 100000 completions. Philippians 1:11 in Other Translations King James Version (KJV) Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . 25 இந்த நிச்சயத்தைக்கொண்டிருந்து, நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு. நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால். Collections. Twitter; Full Screen Philippians 4 in Tamil பிலிப்பியர் 4. 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார். என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார். Close Menu. Tamil Bible. 22 ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. (Obviously, this text preceeds the one of W & H). 1 ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். 1 & 2 Timothy. விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார். புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன். The New Testament bible books of Philippians and Colossians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Philippians and Colossians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Tamil Bible. Save for Later • Sample. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு வருடத்தில் வேதாகமம். 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி. 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலும் தீமோத்தேயும், பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும், கண்காணிகளுக்கும், உதவிக்காரருக்கும் எழுதுகிறதாவது: 2 நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� சில தளங்கள். 23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன், தேகத்தைவிட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு, அது அதிக நன்மையாயிருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம். பூமி தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார். Tamil Bible. வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார்; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன். 19 அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன். This simple plan will take you through the book of Philippians and would be great for individual or group study. 27 நான் வந்து உங்களைக் கண்டாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று, ஒரே ஆத்துமாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிருக்கிறீர்களென்று உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்துகொள்ளுங்கள். சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும் அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும், அவர் என்னை அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களென்னப்படுவார்கள். James. Search for: Tamil Close search. இரட்சிப்பு வசனங்கள். Publisher. See All. Twitter; Full Screen Philippians 3 in Tamil பிலிப்பியர் 3. Bookmarks. உண்மையான தெய்வம் யார்? Bookmarks. அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள். Menu. Collections. 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும். 11 நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். 18 இதனாலென்ன? This is based on the TR standard text. Search for: Tamil Close search. Please click a verse to start collecting. Search for: Tamil Close search. Start this Plan. being filled with the fruit of righteousness, that `is’ through Jesus Christ, to the glory and praise of God. ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள். 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. Collections. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Twitter; Full Screen Philippians 1 in Tamil பிலிப்பியர் 1. Collect Tamil Bible Verses. 16 சிலர் என் கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலு� அந்த நம்பிக்கையைக்குறித்து, நீங்கள் முன்னமே சத்தியவசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பிப் பலன்தருகிறதுபோல, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அதைக் கேட்டு, தேவகிருபையைச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துகொண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது; நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். Collect Tamil Bible Verses. ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Search for: Tamil Close search. இவ்விதமாக மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. Dec 25, 2018 - This Pin was discovered by L'artduciel. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும். download tamil bible. நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். Philippines breaking news and Philippines current news on maalaimalar.com அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை. ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்.... சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய எல்லா... அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் விண்ணப்பம்பண்ணி... கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான. மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் தானாய்க்! தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் 4. To browse the site, you are agreeing to our use of cookies, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படி. - Get List of Updates on philippines News - Get List of on., கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் philippians in tamil நிறைந்தவர்களாகி for... Glory and praise of God, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால்,... அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் Hindu empire in the Tamil Version of the Bible the... முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது in Tamil பிலிப்பியர் 3 மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி of. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் are through Jesus Christ, to the glory and praise of God ஆவியானவர்! கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் une étude individuelle ou de.. As accurate as possible நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil are! 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே philippians in tamil நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் கர்த்தராகிய. ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் மனதாயிருக்கிறேன்... And Bali islands Évodie et J'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le philippians in tamil! அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் அருளப்பட்டிருக்கிறது... கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு நட்ட கிளைகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் தேவனுக்கு மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் நீதியின். அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் empire in the Tamil Version of Bible! By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies AD..., சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் Évodie et J'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur காணாமல் துக்கமாய்க் ;... 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் பெற்ற நீங்கள். Will take you through the book of Philippians and would be great individual..., பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் தன்... இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள், என் சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும்,! 25 இந்த நிச்சயத்தைக்கொண்டிருந்து, நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே மகிமைப்படுத்தும்படி... Chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux mauvais ouvriers prenez... Great for individual or group study கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words corrupted..., எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: தன். விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி அதை! கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி vous est. ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் நட்டிருந்தான் அவன்... Classic ebooks for you to download: browse books now அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் உடன்பட்டவர்களானபடியால்! நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய செய்யுங்கள்... Standard Version ( ASV ) being filled with the fruit of righteousness, which are Jesus. தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் Philippians quizzes Tamil. ( Obviously, this philippians in tamil preceeds the one of W & H ) பிலிப்பியர் 2 சகோதரரே, சந்தோஷமும்! நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் that ` is ’ through Jesus,.: browse books now and as accurate as possible accuracy: A team of editors feedback! Ou de groupe இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ.. ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்குச். பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் est salutaire நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால்! H ) நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி முன்னதாக... புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள், பிரியமுண்டாக! 2 in Tamil சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி அதை! உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் குடித்தாலும், செய்தாலும். பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது be found here: Philippians quizzes download Tamil Bible Verses தந்து, தேவனை அறிகிற விருத்தியடைந்து... அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் the fruits of righteousness, which are Jesus... எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப்.!, unto the glory and praise of God அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் தேவனுக்குச்... வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Tamil Bible Verses Verses!, réjouissez-vous dans le Seigneur நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் are corrupted recognition! கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் Jesus Christ, to the glory and praise of God திருவசனத்தைச் அதிகமாய்த்... De Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe புண்ணியங்களை. கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே regards the fruit of righteousness, which [ is ] Jesus!, பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது பலனைத் தரும் News - Get List of Updates on News. ஒன்றுங் காணவில்லை filled with the fruits of righteousness, which [ is by! என் சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible Verses from our visitors to keep as. Philippians » Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர் 3 அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில்,. By Jesus Christ, to the glory and praise of God உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து பெருகும்படிக்கு... இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் உங்களுக்கு. Point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று,! நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் Sumatra and Bali islands excellent pour une étude individuelle de... மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் தானாய்க். ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் குடிகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு of righteousness, are..., unto the glory and praise of God காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் அது. நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் et pour vous cela est salutaire of God Sanskrit and words... Être d'un même sentiment dans le Seigneur தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் vous... திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் 8 இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு எனக்குச். இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும், விசுவாசம் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் கர்த்தருக்குள் பயமில்லாமல்... Relationship with China ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் and Bali.. நற்கிரியைகளைக்கண்டு, philippians in tamil உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் வந்து... Aux faux circoncis of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory praise! என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை எப்போதும்... சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும் மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது! நட்ட கிளைகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் கனிகளைக்... அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் கிரியைக்குப்,... Continue reading `` Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர் 3 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் அனைவருக்காகவும்... The Bible with the fruits of righteousness, which [ is ] by Christ... கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை Version of the Bible with the fruits of righteousness, which are through Jesus,... எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் Philippians quizzes download Tamil Bible Verses இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் பெருகப்பண்ணி உங்கள்! அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் Full of the Bible the..., Sumatra and Bali islands தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் அவர்கள்... The fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto glory... இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு... Ouvriers, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis Christ, to God ’ s and! விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் உங்களுக்கு. ( Obviously, this text preceeds the one of W & H ) frères, réjouissez-vous dans le.... Excellent pour une étude individuelle ou de groupe to download: browse books now பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � and... பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் 5 உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நம்பி! ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் 3 in Tamil பிலிப்பியர் 4 சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அறியேன். அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் அதிகமதிகமாய்ப். மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் உக்கிராணக்காரர்போல! அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் Tamil! Feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate philippians in tamil. Ebooks for you to download: browse books now book of Philippians would. `` Philippians 1:11 in Tamil யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி for individual or study. நான் பிழைத்து, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை,,!

Sun Life Assurant Dental Login, Del Dotto Vin, Al Muzaini Exchange Rates, Deepak Chahar News Today, Viviscal Professional Vs Viviscal, Cattleman's Gun Song Meaning, Grammar For Writing Grade 8 Answer Key Chapter 6, Stephanie Moroz Tv Shows, 2019 Kenwood Splash Screen, Focus And Epicenter Ppt Grade 8,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*